ISC Praha - Speed Skating Team

METRO Běh na 10 km (10.9.2011, Praha)